top of page

Regulamin gabinetu

§1

Postanowienia ogólne

1. Niniejszy regulamin, zwany dalej „Regulaminem”, określa zasady korzystania z usług świadczonych w BoSoMi Therapy  dalej „Gabinetem”.

2. Klienci Gabinetu mają obowiązek zapoznania się z Regulaminem przed przystąpieniem do dowolnej terapii, zabiegu lub masażu, zwanego dalej „Masażem”.

3. Zapisanie się na wizytę i przystąpienie do Masażu jest równoznaczne z zaakceptowaniem postanowień Regulaminu. Każdy Klient ma obowiązek stosować się wprost do jego postanowień.

4. Nieznajomość Regulaminu nie zwalnia z jego przestrzegania.

5. Gabinet nie świadczy usług masażu leczniczego. Gabinet świadczy usługi z zakresu masażu relaksacyjnego, oraz  zabiegów pielęgnacyjnych i kosmetycznych.

6. Gabinet nie świadczy usług na tle seksualnym. Jakiekolwiek próby namawiania skutkują przerwaniem zabiegu oraz pobranie od Klienta 100% kwoty za umówiony wcześniej zabieg. 

7. Gabinet nie ponosi odpowiedzialność za będące własnością Klienta przedmioty pozostawione bez nadzoru, w tym za ich zagubienie lub uszkodzenie

8. Zabrania się: spożywania napojów alkoholowych oraz bycie pod jego wpływem. Palenia tytoniu. Wnoszenia i używania sterydów, narkotyków oraz wstępu do Gabinetu pod ich wpływem. Handlu i akwizycji. Naklejania i pozostawienia reklam.

9. Gabinet nie ponosi odpowiedzialności za wypadki spowodowane nieprzestrzeganiem regulaminu.

§2

Klient

1. Klientem Gabinetu może być dowolna, pełnoletnia osoba fizyczna nie posiadająca przeciwwskazań do wykonywania masażu.

2. Dopuszcza się korzystanie z Masażu przez osoby niepełnoletnie za wyraźną i pisemną zgodą ich rodziców/opiekunów.

3. Klient jest zobowiązany przyjść 5-10 minut przed umówioną godziną w celu przygotowania się do Masażu. Umówiona godzina jest godziną jego rozpoczęcia. W przypadku spóźnienia Masaż może być skrócony o czas spóźnienia.

4.  Każdy Klient zobowiązany jest, przed rozpoczęciem Masażu, przy pierwszej wizycie, do wypełnienia Karty Klienta, na której umieszcza swoje podstawowe dane osobowe (imię, nazwisko, data urodzenia, telefon kontaktowy), oraz zapisuje wszystkie dolegliwości i schorzenia (o ile występują). W przypadku nie udzielenia pełnych informacji odnośnie swojego stanu zdrowia, Klient zwalnia Gabinet z ewentualnej odpowiedzialności. Jednocześnie Klient zobowiązany jest do poinformowania pracownika Gabinetu o jakichkolwiek zmianach w jego stanie zdrowia (nawet podczas kolejnych wizyt).

5. Klient, przed rozpoczęciem Masażu, ma obowiązek powiadomienia masażystę o wszelkich dolegliwościach i przeciwwskazaniach, które mogą wpłynąć na przebieg Masażu, w szczególności o: chorobach serca, używaniu rozrusznika serca, chorobach nowotworowych, stanach zapalnych w fazie ostrej, przebytej żółtaczce i innych chorobach zakaźnych, ciąży lub okresie połogowym, posiadanych protezach lub wkładkach-płytkach, doczepach, śrubach itp.

6. Klient zobowiązany jest do natychmiastowego poinformowania o pogorszeniu swojego samopoczucia w trakcie wykonywania Masażu.

7. Klienci Gabinetu proszeni są o wyłączenie/wyciszenie telefonów komórkowych.

8. Klient jest obowiązany do nieposiadania w czasie Masażu jakiejkolwiek biżuterii. Wszelkie kosztowności winny być przechowywane przez Klienta na jego odpowiedzialność. .

§3

Masażysta

1. Masażysta jest odpowiednio przeszkolony do pracy na zajmowanym przez niego stanowisku.

2.  Przed przystąpieniem do Masażu, masażysta przeprowadza z Klientem wywiad w celu ustalenia czy stan zdrowia Klienta, przebyte lub obecne choroby, jak również tryb życia nie stanowią przeciwwskazań do odbycia Masażu.

3. Masażysta, przed przystąpienie do Masażu dokonuje dezynfekcji stanowiska, rąk i przedramion do wysokości łokci oraz przedmiotów wielokrotnego użytku.

4. Masażysta zastrzega sobie prawo do odmówienia lub przerwania masażu jeśli spotka się z zachowaniem nieadekwatnym do miejsca, w którym się znajduje (propozycje seksualne, nękanie, agresja itp. w takich przypadkach zostanie wezwana Policja) opłata za zabieg zostanie pobrana, jak za zabieg który się odbył. 

5. Masażysta ma prawo odmówić przeprowadzenia Masażu, gdy przeciwskazania, stan zdrowia klienta nie pozwala na przeprowadzenie Masażu. Masażysta może odmówić wykonania Masażu także w przypadku gdy stwierdzi, że Klient znajduje się pod wpływem alkoholu lub środków odurzających.

§5

Płatność

1. Klient jest zobowiązany do zapłaty za wykonanie Masażu.

2. Dostępne formy płatności: gotówka na miejscu, Blik, przelew bankowy.

3. Aktualny cennik usług znajduje się na stronie internetowej www.bosomi-therapy.com oraz na platformie http://bosomitherapy.booksy.com/

4. W ramach oferty Gabinetu dostępne się karnety/pakiety oraz bony prezentowe na wybrane usługi.

5. Aktualne ceny karnetów/pakietów znajdują się na stronie www.bosomi-therapy.com

6. Płatność za karnet/pakiet: z góry za całość.

7. Karnet jest imienny i obowiązuje na jedną osobę

8. W przypadku zakupu karnetu nie ma możliwości, w trakcie jego realizacji, rezygnacji i zwrotu gotówki za wcześniej opłacony karnet/pakiet

§6

Rezerwacja i odwołanie wizyty

1. Klient może umówić termin wykonania Masażu:

2. W celu umówienia wizyty należy podać: imię , numer telefonu, adres mailowy do kontaktu oraz rodzaj usługi;

3. W przypadku rezygnacji należy poinformować o odwołaniu wizyty jednak nie później niż 12 godzin przed umówioną datą;

4. W przypadku 2 krotnego niepojawienia się na Masażu bez jego wcześniejszego odwołania Klient, w celu zapisania się na kolejną wizytę zobowiązany będzie do dokonania przedpłaty w wysokości 100 PLN;

5. Gabinet zastrzega sobie prawo do odwołania terminu Masażu na 12-24 godziny przed jego terminem. Gabinet jednocześnie uzgodni z Klientem nowy termin Masażu telefonicznie lub e-mailowo

§7

Postanowienia końcowe

1. Każdy Klient ma prawo wglądu do regulaminu, cennika na jakie powołuje się Gabinet.
2. Wszelkie spory wynikające ze świadczonych usług winny być w pierwszej kolejności rozwiązywane polubownie.

bottom of page